RODO

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzanych przez nas danych osobowych:

Kto jest Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych?

– listownie na adres: ul. Teofila Mateckiego 24/67, 60-689 Poznań,

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Wojtylak,
ul. Teofila Mateckiego 24/67, 60-689 Poznań, NIP: 6671735430. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– przez e-mail: biuro@kancelariawojtylak.pl,

– telefonicznie: 782424803.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe oraz jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:

 1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia lub zmiany umowy, lub podjęcia nowego zlecenia, takich jak: złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. realizacji umów zawieranych z Administratorem przez Klienta, co oznacza m.in. kontakt telefoniczny, listowny
  i za pośrednictwem e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych i księgowych, np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, co stanowi uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. wewnętrznych celów Administratora takich jak, np. praca nad ulepszaniem obsługi klienta, czy analiza finansowa stanowiąca realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 5. w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 
 6. w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celach archiwalnych prowadzonych na wypadek, wskazanej przepisami prawa, potrzeby wykazania określonych okoliczności, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

 • w zakresie zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane będą przechowywane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (będzie to co do zasady najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń plus jeden rok, który to dodatkowy termin wynika z hipotetycznej możliwości zgłoszenia roszczenia tuż przed upływem terminu przedawnienia). W przypadku umowy o świadczenie usług/umowy zlecenia co do zasady będzie to okres 3 lat (2 lata terminu przedawnienia roszczeń plus jeden dodatkowy rok);
 • w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane, np. dokumentacja podatkowa musi być przechowywana przez okres co najmniej 5 lat;
 • w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o przeprowadzone negocjacje, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, a także celów archiwalnych, dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych;
 • w zakresie danych zgromadzonych w celu reprezentacji Klienta w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego, dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone (art. 5c ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych).

Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe?

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom którym zlecimy usługi związane przetwarzaniem danych osobowych, np. biuro rachunkowe, firmy świadczące usługi hostingowe (na chwilę obecną jest to Home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, KRS: 0000431335). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 3. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 5. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 6. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/).

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami, najlepiej wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@kancelariawojtylak.pl

Jednocześnie informujemy, iż nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani nie profilujemy Pani/Pana danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy lub prowadzenia negocjacji/przedstawienia oferty w celu zawarcia umowy, a ich podanie może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy.

W przypadku danych osobowych uzyskanych pośrednio dodatkowo informujemy:

Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane indentyfikacyjne, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail i dane dotyczące pełnionego stanowiska.

Skąd posiadamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od Pani/Pana pracodawcy lub osoby z którą Pan/Pani współpracuje, w celu realizacji zawartej umowy.